top of page

電話:  852 - 28505606

電郵: info@taichielite.com

陳  氏  太  極  拳  香  港  總  會

               你想知道更多嗎?
      點擊這裡查看我們的官方網站。

           選  擇  一  個  適  合  自  己  的  時  段

基本課程

養生自療課程

培訓課程

星期一
星期二

12:30-14:00pm
17:30-19:00pm                       19:00-20:30pm                                           

12:30-14:00pm                           
17:00-18:30pm
18:30-20:00pm                          

12:30-14:00pm
17:30-19:00pm                       19:00-20:30pm                                           

12:30-14:00pm                           
17:00-18:30pm
18:30-20:00pm                          

星期三

12:30-14:00pm                           
17:00-18:30pm
18:30-20:00pm                           

12:30-14:00pm                           
17:00-18:30pm
18:30-20:00pm                           

星期四

12:00-14:00pm                           
17:30-19:00pm
19:00-20:30pm    
                      

12:30-14:00pm                           
17:30-19:00pm
19:00-20:30pm    
                      

星期五
星期六

12:30-14:00pm                           
17:30-19:00pm
19:00-20:30pm    
                      

 

  11:30-13:00pm                             11:30-13:00pm
  13:00-14:30pm                            13:00-14:30pm                      
  14:30-16:00pm                            14:30-16:00pm

12:30-14:00pm                           
17:30-19:00pm
19:00-20:30pm    
                      

 

星期日

 12:30-14:00pm                            12:30-14:00pm
 14:00-15:30pm                            14:00-15:30pm

bottom of page