top of page

電話:  852 - 28505606

電郵: info@taichielite.com

陳  氏  太  極  拳  香  港  總  會

               你想知道更多嗎?
      點擊這裡查看我們的官方網站。

           選  擇  一  個  適  合  自  己  的  時  段

基本課程

養生自療課程

培訓課程

星期一
星期二

12:00-1:00pm
1:00-2:00pm                       6:30-7:30pm
7:30-8:30pm

                                          

12:00-1:00pm
1:00-2:00pm                       6:30-7:30pm
7:30-8:30pm
                                          

12:00-1:00pm
1:00-2:00pm                       6:30-7:30pm
7:30-8:30pm
                                          

12:00-1:00pm
1:00-2:00pm                       6:30-7:30pm
7:30-8:30pm

                                          

星期三
星期四
星期五
星期六
星期日

12:00-1:00pm
1:00-2:00pm                       6:30-7:30pm
7:30-8:30pm
                                          

12:00-1:00pm
1:00-2:00pm                       6:30-7:30pm
7:30-8:30pm


                                          

12:00-1:00pm
1:00-2:00pm                       6:00-7:00pm
7:00-8:00pm

                                          

12:00-1:00pm
1:00-2:00pm                       6:00-7:00pm
7:00-8:00pm

                                          

12:00-1:00pm
1:00-2:00pm                       6:00-7:00pm
7:00-8:00pm                                          

12:00-1:00pm
1:00-2:00pm                       6:00-7:00pm
7:00-8:00pm

                                          

11:30-12:30pm
12:30-1:30pm                       1:30-2:30pm


                                          

11:30-12:30pm
12:30-1:30pm                       1:30-2:30pm


                                          

12:30-1:30pm
1:30-2:30pm                       2:30-3:30pm                                          

12:30-1:30pm
1:30-2:30pm                       2:30-3:30pm                                          

bottom of page